Make your own free website on Tripod.com

FUSIONSAVTAL

Denna dag har följande avtal träffats mellan Hällstads IF (HIF) och Älmestads Boule Sällskap

(ÄBS) om fusion.

HIF bildar en sektion för boule och övertager den verksamhet som ÄBS tidigare bedrivit.

Avtalet omfattar överlåtelse av tillgångar och skulder samt inriktning på verksamheten i HIF

i framtiden.

 

 1. Övertag av tillgångar m m
 2. ÄBS överlåter samtliga tillgångar och skulder enligt balansräkning per 2002-12-31. Överlåtelsen innefattar även tillgångar som inte finns upptagna i balansräkningen såsom inventarier och utrustning.

  HIF övertager samtidigt ansvaret för samtliga avtal som ingåtts av ÄBS och eventuella till-

  kommade tillgångar och skulder avseende dessa avtal tillfaller HIF.

  Övertagandet sker vederlagsfritt och dag för överlåtelse är 2003-01-01.

 3. Licenser
 4. ÄBS lämnar HIF uppgift om vilka medlemmar i ÄBS som har licens och vilken skall överföras till HIF. Detta kan ske så snart som nödvändiga beslut fattats av föreningarnas årsmöten.

 5. Organisationsändring i HIF
 6. HIF bildar en boulesektion som övertager den verksamhet som bedrivits i ÄBS. Sektionen skall svara för bouleverksamheten enligt beslut från årsmötet. Parterna är överens att det kapital som ÄBS tillför HIF skall redovisas som "Ändamålsbestämda medel" under eget

  kapital och skall användas för i huvudsak bouleverksamhet efter beslut på årsmötet och på förslag av boulesektionen. Vidare skall boulesektionen i likhet med övriga sektioner och kommitteer lämna förslag till budget till styrelsen inför varje verksamhetsår.

  Parterna är vidare överens att boulesektionen skall erhålla en plats i styrelsen i HIF, detta skall ske genom att instruktion till valberedningen i HIF.

 7. Medlemskap
 8. ÄBS medlemmar skall från 2003 betala medlemsavgift i HIF enligt fastställd medlemsavgift som uppgår till 75.- vuxen och 200.- familj.

 9. Bingolotto
 10. Parterna är överens att ÄBS redan från 11 januari 2003 skall sälja sina bingolotter genom HIF

 11. Beslut m m

Detta avtal förutsätter beslut i respektive föreningars årsmöten för att träda ikraft.

Älmestad 2003-03-06

 

 

_____________________________ _________________________________

Älmestads Boulesällskap Hällstads IF