Make your own free website on Tripod.com

FUSIONSAVTAL

Denna dag har följande avtal träffats mellan Hällstads IF (HIF) och HIF:s Damklubb

(HIFDAM) om fusion.

HIF bildar en kommitté för damklubbens verksamhet.

Avtalet omfattar överlåtelse av tillgångar och skulder samt inriktning på verksamheten i HIF

i framtiden.

 

 1. Övertag av tillgångar m m
 2. HIFDAM överlåter samtliga tillgångar och skulder enligt balansräkning per 2002-12-31. Överlåtelsen innefattar även tillgångar som inte finns upptagna i balansräkningen såsom inventarier och utrustning.

  HIF övertager samtidigt ansvaret för samtliga avtal som ingåtts av HIFDAM och eventuella tillkommande tillgångar och skulder avseende dessa avtal tillfaller HIF.

  Övertagandet sker vederlagsfritt och dag för överlåtelse är 2003-01-01.

   

 3. Organisationsändring i HIF
 4. HIF bildar en kommitté som övertager den verksamhet som bedrivits i HIFDAM. Kommitéen skall svara för verksamheten enligt beslut från årsmötet. Parterna är överens att det kapital som HIFDAM tillför HIF skall redovisas som "Ändamålsbestämda medel" under eget

  kapital och skall användas för i huvudsak damverksamheten efter beslut på årsmötet och på förslag av kommittén. Vidare skall damkommittén i likhet med övriga sektioner och kommittéer lämna förslag till budget till styrelsen inför varje verksamhetsår.

  Parterna är vidare överens att kommittén skall erhålla en plats i styrelsen i HIF, detta skall ske genom att instruktion till valberedningen i HIF.

 5. Medlemskap
 6. HIFDAM medlemmar skall från 2003 betala medlemsavgift i HIF enligt fastställd medlemsavgift som uppgår till 75.- vuxen och 200.- familj.

   

 7. Beslut m m

Detta avtal förutsätter beslut i respektive föreningars årsmöten för att träda ikraft.

Älmestad 2003-03-06

 

 

___________________________________ _______________________________

Damklubben Hällstads IF