Make your own free website on Tripod.com

HÄLLSTADS IF

Verksamhetsberättelse 2002

Verksamhetsåret började med en ny ordförande, Sven Knutson, som svingat ordförandeklubben under året. Arbetet i styrelsen har utgått från den budget som fastställdes av årsmötet. Vid årsmötet beslöts att fortsatt anlita vaktmästare till förekommande göromål i klubben. Vi har i styrelsen haft 11 protokollförda möten enligt stående dagordning, där vi framförallt diskuterat och beslutat i övergripande frågor om klubbens utveckling. Styrelsen har även genomfört en Framtidsdag utökat med fler deltagare från respektive kommitte. Vid styrelsemötena har respektive kommitte rapporterat om sin verksamhet. Varje kommitte har ansvarat för sin budget, och ekonomi har varit en stående punkt vid varje styrelsemöte. Tekniken gör också sitt intåg i styrelsearbetet och e-post har använts för att snabbt sprida information och protokoll.

Bland styrelsens aktiviteter kan nämnas:

Översyn av kioskverksamheten
Då årsmötet inte valde kioskansvarig, har styrelsen bidragit till kioskverksamheten genom att sköta vissa inköp.

Bingolotto
Bingolotto hör till föreningens största inkomstkälla. Styrelsen inkl suppleanter har lagt mycket arbete på att stödja lottoförsäljningen. Styrelsen tackar alla som genom ideella insatser och genom köp av Bingolotter stödjer föreningens verksamhet.

Hemsida
Styrelsen har genom sin ordförande inrättat en hemsida på Internet med adress
www.hallstadsif.tk. Här kan alla intresserade ta del av klubbens verksamhet.

Framtidsdag
I oktober genomfördes en planeringsdag för att lyfta fram de frågor styrelsen ska arbeta med långsiktigt. Dessa frågor kommer successivt att tas upp på styrelsemöten och bearbetas. Bland dessa kan t ex nämnas ungdomskvällar i klubbstugan, anslagstavlor på bygden.

Medlemsförteckning
Då klubben saknat en fungerande medlemsförteckning, har styrelsen funnit det svårt att följa upp och informera sina medlemmar. Under året har beslut fattats om att inköpa ett IT-system, som ska underlätta inrapportering av medlemmar fr o m 2003.

Ramp
Styrelsen har upplåtit den slitna tennisbanan till en ramp, där barn och ungdom kan åka inlines och skateboard.

Arbetsuppgifter vaktmästare
Under året har skett en översyn av vaktmästarens arbetsuppgifter.

Administration
Styrelsen har införskaffat en kontorsutrustning till kontoret, bestående av dator, skrivare med kopieringsfunktion, skärm. Här kan medlemmar ta del av Hällstads IFs hemsida. Denna utrustning ersätter den kopieringsmaskin som skutade att fungera

Sammanslagning med Bouleklubben
Styrelsen har deltagit i möten gällande Samlad Bygd. Detta har under året resulterat i att diskussioner har förts med bouleklubben om en sammanslagning, se beslutsunderlag till årsmötet.

Styrelsen har beställt väskor till klubben.

Klubbstugan har varit utsatt för inbrott, varvid TV stals. Styrelsen vill se över lås och nycklar till klubbstugan, denna fråga skjuts till nästa verksamhetsår.

Årets HIF:are – till årets HIF-are har efter medlemsförslag utsetts Danne Malmkvist

Ett speciellt tack riktas till våra tränare under året. Utan tränare ingen verksamhet!

Styrelsen tackar alla medlemmar som arbetat för Hällstads IF och bidragit med sin tid, kunskap och engagemang, så att vi kunnat ha en fungerande verksamhet. Styrelsen tackar också Ulricehamns kommun, företag och organisationer för ett bra samarbete och ekonomiskt stöd.

Slutligen vill styrelsen tacka alla för ett fint samarbete under verksamhetsåret. Avgående styrelsemedlemmar tackar för sitt uppdrag och önskar nyvalda funktionärer glädje och framgång med sina nya arbetsuppgifter.

Hällstad den 27 februari 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÄLLSTADS IF

Verksamhetsplan för 2003

Styrelsen föreslår följande verksamhetsplan för 2003.

Organisation

Arbetet med att utveckla verksamheten efter de många förslag som framkom vid framtidsdagen 12 oktober 2003. Att också utveckla föreningen genom samman-

slagning med boule och damklubben. Att genomföra en uppföljningshelg med den

nya organisationen, detta då tillsammans med Sisu Idrottsutbildarna.

Information

Att fortsätta utveckla informationen till våra medlemmar och bygdens innevånare i

hopp om bli fler medlemmar och kanske också utökad verksamhet.

Medlemmar

Genom inköp av dataprogram tillskapa ett bättre medlemsregister och att både in-

betalningskort kommer ut i god tid och alla erhåller medlemskort.

Projekt

Ett projekt med klubbhuset och dess eventuella till- eller ombyggnad avses ske under

2003. Ett projekt att utöka aktiviteter för ungdomar genom utnyttjande av stugan

under 2003. Projektansökningar avses inges under våren 2003.

Utbildning

Föreningen ser sina ledare som en viktig resurs och räknar med att erbjuda alla ledare

på olika plan att erbjuda dem utbildning under året genom att ledaren får genomgå ut-

bildningar av SISU, Västergötlands FF eller annan utbildningsanordnare.

Framför allt att erbjuda/låta ungdomar utbildningar som i mycket stor omfattning kommer

att finnas under 2003 och framåt genom idrottens satsning på "ledarfokus".

Att genomföra studiecirkelverksamhet tillsammans med Sisu Idrottsutbildarna.

Bingolotto

Vi hoppas kunna fortsätta verksamheten med försäljning av bingolotter och övriga lotter som säljs genom dem. Det är en mycket viktig inkomstkälla för föreningen och hoppas att alla hjälper till med försäljningen.

Idrottsrörelsen, RF-100 år "Dela glädjen"

Idrottsrörelsen fyller 2003 100 år detta kommer att vara ett antal arrangemang under året föreningen avser också att uppmärksamma detta på något sätt. Vi kommer att sälja

en jubileumslott som kommer finnas under året, säljs genom bingolottocentralen.

Samlad Bygd

Föreningen avser deltaga i arbetet med samlad bygd. En del i detta har ju varit att vi

gjort en sammanslagning mellan de två idrottsföreningarna som funnits i bygden.

 

 

Badplatsen Björken

En förbättring och utbyggnad av badplatsen planeras genomföras tillsamman med kommunen inför kommande badsäsong.

Deltagande i möten m m

Förening skall deltaga i möten av Ulricehamnsbygdens allians, Ulricehamns kommun, Västergötlands Fotbollförbund med flera. Styrelsen ser det som viktigt att föreningen

deltager vid olika möten.

 

När det gäller verksamheten så kommer varje sektion/kommitté att själv få ansvara för sin verksamhet.

Fotbollskommittén

Ansvara för seniorfotbollsverksamheten. Inför årets säsong har förening en ny tränare i Göran Johansson som startar sin verksamhet i föreningen från 1 februari. Att arrangera Kycklingcupen sedvanligt i januari. Kommittén räknar att genomföra ett träningsläger under sommaren. Föreningen har anmält sitt intresse att arrangera Alliansmatch under

våren 2003.

Föräldrakommittén

Här följer axplock av aktiviteter som föräldrakommittén planerat:

Ungdomskommittén

- PF 9 (7-9) år Poolspel

- PF10 Seriespel

- P 14 Seriespel tillsammans med Dalum/Blidsberg

- P 16 Seriespel tillsammans med Redvägs FK

- F 14 Seriespel tillsammans med Timmele GoIF

Genomföra domarutbildning för ungdomar. Genomföra föräldramöten. Att deltaga i några olika cuper under året.

Damklubben

Genomför sin sedvanliga verksamhet som man haft i Damklubben, med många olika aktiviteter som tipspromenader, resor m m

Boulesektionen

Verksamheten kommer genomföras på samma sätt som skett i "gamla" bouleklubben.

Styrelsen