Make your own free website on Tripod.com

HÄLLSTADS IF DAGORDNING ÅRSMÖTE

2003-03-06

 

1. Mötets öppnande.

 1. Fastställande av dagordning.
 2. Fråga om mötets utlysande.
 3. Val av mötesfunktionärer:

a) Ordförande för mötet

b) Sekreterare för mötet

c) Justeringsmän, tillika rösträknare

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2002
 2. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2002
 3. Revisorernas berättelse för 2002
 4. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002
 5. Fastställande av medlemsavgift för år 2004.
 6. Styrelsen föreslår oförändrat

  Enskild 75,-- kronor

  Familj 200,-- kronor

   

 7. Verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.
 8. Behandling av styrelsens förslag:
  1. Förslag till ny organisation av föreningen.
  2. Ändring av stadgar .
 1. Val av;
  1. föreningens ordförande (för tiden intill årsmöte år 2004)
  2. (valberedningens förslag, Sven Knutson)

  3. fyra ledamöter i styrelsen (för tiden intill årsmöte år 2005)
  4. (valberedningens förslag, Mats Karlsson, Erik Andersson, Helena Grand, Monika Andersson)

  5. fyllnadsval av tre ledamöter i styrelsen (för tiden intill årsmöte 2004)
  6. (valberedningens förslag, Per Andersson, Magnus Johansson, Ulla Hedén-Udd

  7. två ersättare (för tiden intill nästa årsmöte 2004)
  8. (valberedningens förslag, Eva-Lena Blomdahl, Lennart Larsson

  9. ombud till SDF-möte

(valberedningens förslag, att styrelsen får i uppdrag utse ombud)

 

 1. Val av två revisorer och en ersättare (för tiden intill årsmöte år 2004)
 2. (valberedningens förslag, Eva Fransson och Pål Dungel med Ann-Christin

  Johansson som ersättare)

 3. Val av valberedning (fem ledamöter).
 4. Övriga frågor
 5. A) Antagande av SvFF och VFF:s certifikat – Bättre fotbollskultur

   

 6. Mötets avslutande.